Gegevensbescherming

Bij tolino media GmbH & Co KG nemen we de bescherming van persoonsgegevens heel serieus. Wij willen graag dat u weet wanneer resp. of wij gegevens opslaan en hoe we ze gebruiken. Als besloten vennootschap zijn wij onderworpen aan de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de aanvullende regelingen van de Federale Wet op de Gegevensbescherming (BDSG-neu). Om ervoor te zorgen dat wij en ook onze externe dienstverleners de privacyvoorschriften naleven, hebben we passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

De merkwebpagina’s van tolino (hierna “Webpagina”) worden door tolino media GmbH & Co KG (hierna “tolino media” of “ons”) ter beschikking gesteld en bijgehouden. Het merk tolino is daarnaast op de socialmedia-kanalen Twitter en YouTube vertegenwoordigd.

Deze algemene privacyverklaring geldt voor alle door tolino media ter beschikking gestelde online content van het merk tolino. Daaronder vallen websites, functies en content en externe online aanwezigheid, zoals onze socialmedia-profielen. Hieronder vindt u algemene gegevens en verplichte informatie in het kader van de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming en informatie over de gegevensverwerkingen die plaatsvinden op onze merkwebpagina’s.

Een overzicht van online aanwezigheid van het merk tolino:

1. Wie is er verantwoordelijk?

De verantwoordelijke voor het online optreden van tolino is:

tolino media GmbH & Co KG
Manager Dr. Bernhard Mischke
Albrechtstraße 14
80636 München

Contact:

Tel.: +49 / 89 / 45 22 01 8-66 80
Fax: +49 / 89 / 45 22 01 8-66 88
E-mail: info@mytolino.com

Toezichthouder voor gegevensbescherming:

PROLIANCE GmbH
www.datenschutzexperte.de
Leopoldstr. 21
80802 München
datenschutzbeauftragter@datenschutzexperte.de

2. Definities voor een beter begrip

In onze privacyverklaring gebruiken wij begrippen die in de AVG gebruikt worden en daar gedefinieerd zijn. Om ervoor te zorgen dat u weet wat daarmee bedoeld wordt, willen wij de belangrijkste begrippen uitleggen. Onze uitleg vindt u in onze paragraaf FAQ.

3. Algemene informatie over gegevensverwerking

3.1 Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

In principe verwerken wij uw persoonsgegevens alleen voor zover dit vereist is voor het ter beschikking stellen van onze online aanbiedingen, content en diensten. Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens alleen nadat u toestemming hebt gegeven of wanneer de verwerking van de gegevens door wettelijke voorschriften is toegestaan.

3.2 Wettelijke grondslag van de verwerking van persoonsgegevens

In de gegevensbescherming geldt het zogenaamde verbod bij het ontbreken van toestemming. Daarom is het verwerken van persoonsgegevens in principe onrechtmatig, tenzij de betrokkene toestemming heeft gegeven of de verwerking gerechtvaardigd is vanwege een wettelijk gereglementeerde reden. Wij zijn verplicht u te informeren over de wettelijke grondslagen van de gegevensverwerking.

Als wij voor de verwerking van persoonsgegevens uw toestemming vragen, dient artikel 6 lid 1 letter a van de AVG als wettelijke grondslag.

Bij verwerkingen die voor de uitvoering van een tussen u en ons gesloten overeenkomst of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen vereist zijn, dient artikel 6 lid 1 letter b van de AVG als wettelijke grondslag.

Als de verwerking van persoonsgegevens vereist is voor het vervullen van een wettelijke verplichting waaraan wij ons moeten houden, zoals wettelijke bewaar- en opslagplichten, dient artikel 6 lid 1 letter c van de AVG als wettelijke grondslag.

Ingeval vitale belangen van de betrokkene of een ander natuurlijk persoon vereisen dat persoonsgegevens worden verwerkt, dient artikel 6 lid 1 letter d van de AVG als wettelijke grondslag.

Als de verwerking vereist is voor de behartiging van onze belangen of die van een derde en wegen uw belangen, grondrechten en vrijheden niet zwaarder dan het eerstgenoemde belang, dan wordt de verwerking van persoonsgegevens door artikel 6 lid 1 letter f van de AVG gelegitimeerd.

3.3 Doorgifte van persoonsgegevens aan derden en verwerkingsverantwoordelijke

In principe geven wij zonder uw uitdrukkelijke toestemming geen persoonsgegevens aan derden door. Voor zover wij in het kader van de verwerking uw gegevens toch onthullen of verstrekken aan derden of hen op andere wijze toegang tot de gegevens geven, gebeurt ook dit uitsluitend op basis van een van de genoemde wettelijke grondslagen. Wij verstrekken gegevens bijv. aan betalingsdienstaanbieders als dit contractueel vereist is. Als wij wettelijk of door een gerechtelijk besluit daartoe verplicht zijn, moeten wij uw gegevens aan bevoegde autoriteiten doorgeven.

3.4. Doorgifte van gegevens aan derde landen

De AVG garandeert binnen de Europese Unie overal hetzelfde hoge niveau van gegevensbescherming. Bij het selecteren van onze dienstverleners kiezen we daarom indien mogelijk voor Europese partners als uw persoonsgegevens verwerkt moeten worden. Alleen in uitzonderingsgevallen laten we gegevens buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte verwerken in het kader van het gebruik van diensten van derden.

We laten uw gegevens alleen verwerken in een derde land als er aan de bijzondere bepalingen van artikel 44 ff. AVG is voldaan. Dat wil zeggen dat de verwerking van uw gegevens alleen op basis van bijzondere garanties mag plaatsvinden, zoals de door de EU-commissie officieel erkende vaststelling van een niveau van gegevensbescherming dat lijkt op dat van de EU of de inachtneming van officieel erkende contractuele verplichtingen, de zogenaamde “standaardcontractclausules”. Van dienstverleners in de VS verlangen we dat ze deze standaardclausules gebruiken of zich houden aan het “Privacy-Shield”, de tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten gesloten privacyovereenkomst (privacyshield.gov).

3.5 Wissen van gegevens en opslagduur

Zodra het doel voor de opslag wegvalt, zullen wij uw persoonsgegevens wissen of blokkeren. Bovendien kunnen we alleen dan gegevens opslaan, wanneer dit door de Europese of nationale wetgeving in EU-verordeningen, wetten of andere voorschriften waaraan wij ons moeten houden, is voorzien. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die om economische of belastingtechnische redenen bewaard moeten worden, zoals factuurgegevens voor abonnementen. Uw gegevens worden geblokkeerd of gewist als de door deze voorschriften voorgeschreven opslagtermijn afloopt, tenzij er een andere reden is dat de gegevens opgeslagen moeten blijven voor het afsluiten of vervullen van een contract.

4. Rechten van betrokkenen

U hebt het recht om vanwege redenen die voor uw specifieke situatie gelden, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens over u die plaatsvindt op grond van artikel 6 lid 1 letter e of f van de AVG – voor zover er persoonsgegevens zijn verzameld. We verwerken uw persoonsgegevens dan niet meer, tenzij er gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of als de verwerking dient voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen. Uw rechten omvatten:

 • Recht op informatie,
 • Recht op rectificatie of verwijdering,
 • Recht op beperking van de verwerking,
 • Recht op bezwaar tegen de verwerking,
 • Recht op overdracht van gegevens.

4.1 Recht op herroeping van toestemmingsverklaring

Voor zover u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens, hebt u te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan onverlet.

4.2 Recht op beroep bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte hebt u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw verblijf, uw werkplek of de plaats waar de beweerde inbreuk is gepleegd, indien u van mening bent dat de verwerking van u betreffende persoonsgegevens inbreuk maakt op de AVG.

Voor tolino media is de onderstaande toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming verantwoordelijk:

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht
Promenade 27 (Schloss)
91522 Ansbach
Duitsland
Telefoon: +49 (0) 981 53 1300
Telefax: +49 (0) 981 53 98 1300
E-mail: poststelle@lda.bayern.de

5. Gebruik van ons online aanbod

U kunt ons online aanbod gebruiken zonder uw identiteit te onthullen. In deze paragraaf leggen wij u uit hoe en in welk verband wij bij het gebruik van ons online aanbod gegevens verwerken, welke aanbiedingen van dienstverleners en samenwerkingspartners we geïmplementeerd hebben, hoe deze werken en wat er met uw gegevens gebeurt.

5.1 Gegevensverzameling bij het bezoek aan onze website

Aangezien onze tolino merkwebpagina uitsluitend als informatiebron kan worden gebruikt en u zich dus niet registreert, geen overeenkomst met ons afsluit of ons anderszins informatie kunt verstrekken (met uitzondering van het contactformulier), verzamelen wij alleen die persoonsgegevens die uw browser aan onze server overdraagt. Bij het oproepen van onze website verzamelen wij de hierna opgesomde gegevens die voor ons technisch noodzakelijk zijn om u onze website te laten zien en stabiliteit en veiligheid te garanderen.

 • IP-adres van de gebruiker
 • Datum en tijdstip van het bezoek
 • Inhoud van de aanvraag (concrete pagina)
 • Toegangsstatus/HTTP-statuscode
 • Overgedragen gegevenshoeveelheid
 • Website waar de aanvraag vandaan komt
 • Besturingssysteem van de gebruiker
 • Taal en versie van de browsersoftware.

Deze gegevens worden voor de duur van maximaal zeven dagen tijdelijk in de logfiles van ons systeem opgeslagen. Het is mogelijk om de gegevens langer op te slaan, maar in dit geval worden de IP-adressen deels gewist of gecodeerd, zodat het niet meer mogelijk is een klant te identificeren. Logfiles worden in dit verband niet samen met andere gegevens over u opgeslagen. De wettelijke grondslag voor deze verwerkingen is artikel 6 lid 1 letter f van de AVG.

Aangezien het verzamelen van gegevens voor het adverteren van de website en de opslag van gegevens in logfiles dringend noodzakelijk is voor het exploiteren van onze website en het in stand houden van de IT-veiligheid, kunt u hiertegen geen bezwaar maken.

5.2 Gebruik van cookies

Naast de hiervoor genoemde gegevens worden er bij het gebruik van onze website tijdens of ook na uw bezoek van ons online aanbod cookies op uw harde schijf geplaatst. Dit zijn kleine tekstbestandjes, die door een website naar de browser worden gestuurd, en door de browser worden opgeslagen en weer teruggestuurd. In cookies kunnen verschillende gegevens worden opgeslagen die uitgelezen worden vanaf de plek waar het cookie zich bevindt. Ze bevatten over het algemeen een kenmerkende tekenvolgorde (ID) die het mogelijk maakt de browser te identificeren bij een nieuw bezoek aan de website of aan een andere pagina. Ze dienen in eerste instantie om ons online aanbod gebruikersvriendelijker en effectiever te maken. De in de cookies verzamelde gebruikersgegevens worden door technische regelingen in principe geanonimiseerd, waardoor het in de regel niet meer mogelijk is om een gebruiker aan gegevens te koppelen.

We gebruiken verschillende soorten cookies:

Bij voorbijgaande cookies, die ook wel tijdelijke of “sessiecookies” genoemd worden, gaat het om cookies die gewist worden nadat u ons online aanbod verlaten hebt en u de browser afsluit. In dergelijke cookies worden bijv. taalinstellingen opgeslagen.

Persistente of permanente cookies blijven ook na het afsluiten van de browser opgeslagen. Dergelijke cookies gebruiken we onder andere voor publieksmetingen of marketingdoeleinden. Persistente cookies worden automatisch gewist na een vooraf ingestelde duur, die per cookie kan verschillen. U kunt deze cookies echter te allen tijde wissen in de beveiligingsinstellingen van uw browser. Het kan echter zijn dat u dan niet meer alle functies van ons online aanbod kunt gebruiken.

De wettelijke grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met gebruik van cookies is artikel 6 lid 1 letter f van de AVG.

Via onderstaande links kunt u zien hoe u de cookies bij de belangrijkste browsers kunt beheren (onder andere ook deactiveren):

5.3. Matomo voor de webanalyse

Op de tolino merkwebpagina’s worden met gebruik van de opensource-softwaretool Matomo (www.matomo.org), een dienst van de aanbieder InnoCraft Ltd., 150 Willis St, 6011 Wellington, Nieuw-Zeeland, (“Mataomo”) op basis van onze interesse in de statistische analyse van het gebruikersgedrag voor optimalisatie- en marketingdoeleinden in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter f van de AVG gegevens verzameld en opgeslagen. Uit deze gegevens kunnen voor hetzelfde doel geanonimiseerde gebruiksprofielen worden opgesteld en beoordeeld. Hiervoor kunnen cookies gebruikt worden. (zie paragraaf “Cookies” link) Deze cookies maken het onder andere mogelijk de internetbrowser te herkennen. De met de Matomo-technologie verzamelde gegevens (inclusief uw geanonimiseerde IP-adres) worden uitsluitend plaatselijk op onze servers verwerkt en niet aan derden doorgegeven.

In het kader van het gebruik van ons online aanbod wordt voor onze webcontrole bepaalde informatie verzameld en beoordeeld, die door uw browser wordt verstrekt. Het verzamelen gebeurt door een pixel, die deel uitmaakt van elke website. Onderstaande gegevens worden voor de statistische analyse van uw bezoek aan de webpagina op onze server opgeslagen:

 • IP-adres – wordt onmiddellijk geanonimiseerd en na verwerking weer gewist
 • De opgeroepen webpagina
 • De website, vanwaaruit de gebruiker op de opgeroepen webpagina is beland (Referrer URL)
 • De onderliggende pagina’s die vanuit de opgeroepen webpagina worden opgeroepen (Klicks)
 • De op de webpagina doorgebrachte tijd
 • De frequentie waarmee de webpagina wordt opgeroepen
 • Verzoek (bestandsnaam van het aangevraagde bestand)
 • Informatie over het apparaat en de gebruiker resp. het gebruikersprofiel (bijv. taal, type en versie, operating system, apparaatmodel, schermresolutie)
 • Javascript-activering
 • Java aan/uit
 • Cookies aan/uit
 • Tijdstip van de toegang
 • Formulierinhoud (bij vrije tekstvelden, bijv. naam en wachtwoord, wordt alleen “ingevuld” of “niet ingevuld” overgedragen)

In het kader van onze webanalyse met behulp van Matomo wordt uw IP-adres alleen in verkorte en dus geanonimiseerde vorm opgeslagen en alleen voor sessieherkenning, voor geolokalisatie (tot op stadsniveau) en ter verdediging tegen cyberaanvallen gebruikt. Het IP-adres wordt dan onmiddellijk verwijderd, zodat de verzamelde gegevens anoniem blijven en het zelfs via de omweg van ISP’s niet meer mogelijk is om ze te koppelen aan de identiteit van de gebruiker.

De gegevens worden niet aan derden doorgegeven.

Als u het niet eens bent met de geanonimiseerde opslag en beoordeling van deze gegevens uit uw bezoek aan de webpagina, dan kunt u hierna te allen tijde met één muisklik bezwaar maken tegen de opslag en het gebruik. In dat geval wordt er in uw browser een zogenaamd opt-out-cookie geplaatst, wat tot gevolg heeft dat Matomo geen gegevens over de sessie verzamelt. Houd er rekening mee dat het volledig wissen van uw cookies tot gevolg heeft dat ook het opt-out-cookie gewist wordt en eventueel opnieuw door u moet worden geactiveerd.

Klik op de knop om de inhoud te laden van Matomo.

Ik accepteer

PGlmcmFtZSBzdHlsZT0iYm9yZGVyOiAwOyBoZWlnaHQ6IGF1dG87IHdpZHRoOiAxMDAlOyBtYXJnaW46IDFyZW0gYXV0bzsgZGlzcGxheTogYmxvY2s7IiBzcmM9Imh0dHBzOi8vdHJhY2tpbmcubXl0b2xpbm8uY29tL2luZGV4LnBocD9tb2R1bGU9Q29yZUFkbWluSG9tZSZhbXA7YWN0aW9uPW9wdE91dCZhbXA7bGFuZ3VhZ2U9bmwmYW1wO2JhY2tncm91bmRDb2xvcj00Njk4Y2ImYW1wO2ZvbnRDb2xvcj1mZmZmZmYmYW1wO2ZvbnRTaXplPSZhbXA7Zm9udEZhbWlseT1CYXJpb2wlMkMtYXBwbGUtc3lzdGVtJTJDQmxpbmtNYWNTeXN0ZW1Gb250JTJDJTIyU2Vnb2UlMjBVSSUyMiUyQ1JvYm90byUyQ094eWdlbi1TYW5zJTJDVWJ1bnR1JTJDQ2FudGFyZWxsJTJDJTIySGVsdmV0aWNhJTIwTmV1ZSUyMiUyQ3NhbnMtc2VyaWYiPjwvaWZyYW1lPg==

5.4. Registratiefunctie / klantenaccount

Op de tolino merkwebpagina’s bieden wij gebruikers niet de mogelijkheid om zich te registreren door het opgeven van persoonsgegevens. Daarom worden er op de mytolino merkwebpagina’s geen persoonsgegevens verzameld, opgeslagen of gebruikt.

Als u vragen over de registratie bij uw tolino boekhandel hebt, richt u zich dan tot de verantwoordelijke klantenservice.

5.5. Contactformulieren en e-mailcontact

Op ons online aanbod vindt u contactformulieren en e-maillinks (mailto) die u kunt gebruiken om elektronisch contact met ons op te nemen. Hiermee vervullen wij onder andere de wettelijke verplichting dat we het mogelijk moeten maken om snel elektronisch contact met ons op te nemen. Als u gebruikmaakt van deze mogelijkheid, worden uw gegevens voor het doel van de beantwoording van de vraag in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter c van de AVG verwerkt. Verwerkt betekent in deze context uitsluitend het eenmalig verzenden van het contactverzoek aan de verantwoordelijke klantenservice (van een tolino boekhandel) of contactpersoon bij tolino media. Want ook hier fungeren tolino merkwebpagina’s uitsluitend als portal voor de tolino Allianz; het contact vindt hier plaats met de door de gebruiker in het contactformulier geselecteerde boekhandel.

De toegezonden gegevens worden in dit verband niet opgeslagen. In plaats daarvan worden de gegevens automatisch gewist zodra de vraag van de klant naar de verantwoordelijke afdeling is verstuurd.

Als een e-mailverzoek om zakelijke redenen aan een contactpersoon bij tolino Media is geadresseerd (bijv. bij verzoeken aan het tolino PR-team), worden de verzonden gegevens gewist zodra ze voor het bereiken van het doel van uw contactvraag niet meer vereist zijn en de kwestie afdoende is opgelost. De in dit verband naar tolino media verzonden gegevens worden uitsluitend voor het verwerken van de correspondentie gebruikt.

5.6 Nieuwsbrief

Via de tolino merkwebpagina’s worden geen nieuwsbrieven verstuurd naar gebruikers van de webpagina’s of naar klanten van de tolino boekhandel. Als u vragen hebt over de nieuwsbrief van uw tolino boekhandel, richt u zich dan tot de desbetreffende klantenservice.

5.7. Externe links

Ons online aanbod bevat links naar andere websites. Wij hebben er geen invloed op of de exploitanten van deze websites zich aan de privacywetgeving houden.

Als u vragen hebt over de omgang met persoonsgegevens bij de afzonderlijke tolino boekhandels, richt u zich dan tot de klantenservice van uw tolino boekhandel.

6. Wijzigingen

De snelle ontwikkeling van het internet noodzaakt ons om onze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. Op deze plek informeren wij u over deze veranderingen.

München, 25 mei 2018